Kosgeb Destekli Kobi Eğitimleri

Bir kobi sahibi olmanın heyecanını ve sağladığı başarı duygusunu her zaman sizlerle birlikte yakından takip ediyor ve başarılarınız için sizi tebrik ediyoruz.

Ve merak etmeyin ardından bir de size bu yolun zorluklarını anlatmaya kalkarak tereciye tere satmayacağız ve bu sorunları binlerce madde olarak sıralamayacağız.

Önemli bir konudan bahsedeceğiz. Belki de bildiğiniz ancak bu güne kadar hiç değerlendirmediğiniz.

KOSGEB destekli kobi eğitimleri.

Devletin küçük ve orta ölçekli işletmelere verdiği pek çok destek içinde en önemlisi olan ‘’Eğitim’’ desteklerinden bahsediyoruz.

Bilen ile bilmeyen bir olur mu? Sözünün günümüzde sektörel bazdaki anlamı gün geçtikçe artıyor. Rekabet ve daha fazla kazanç için sadece iyi iş ve ürün artık yeterli değil.

Günümüzün zorlu şartlarında bu iş ve ürünü sunan personelin hem bireysel değerliliği ve becerileri hem de kurumsal bir kültür çatısı altında çalışabilmesi kurumunuzun hayat sigortası haline gelmiş durumda.

‘’İflas etmenin on kolay yolu’’ kitabında dediği gibi; – Eğitim mi?!.. Ne gerek var?… diyenlerden olmamak ve bilginin getirdiği güç ile sektörde hem yerinizi sağlamlaştırmak hem de herkesten öne geçmek için kurumunuza özel oluşturulacak eğitim modelleri ile siz de kazancınızı ve kurumsal başarınızı garanti altına alın.

Devletin sunmuş olduğu eğitim destekleri ile danışmanlığımız ile oluşturacağınız eğitim çalışmalarına yapacağınız harcamaların yüzde ellisini devletten geri almanın avantajlarını artık kullanabilirsiniz.

‘’İşine sahip çıkan çalışan’’ kavramını kurumunuzda var etmek için tek yapmanız gerek şey bizimle iletişime geçmeniz ve ‘’Değerlilik’’ eğitimleri kapsamında ihtiyaç gördüğünüz konularda bu eğitimleri almanız. Aslında bu kadar basit.

Süreçler ve yapılması gereken bürokratik işlemler konusunda da danışmanlık alacağınız bu sürecin sonunda arzu ettiğiniz tüm eğitimleri kolayca alabileceksiniz.

Kurumunuz için uygun gördüğünüz eğitimleri yasa gereği üniversitelerden ya da 5580 sayılı kanuna göre kurulmuş (MEB) kurumlardan ve eğitmenlerinden almanız gerekmektedir.

Haluk Otman ve MC Akademi işbirliği ile sunulan bu eğitim programına siz değerli kobi sahiplerini bekliyoruz.

Okuduğunuz metinler ardından mevcut konuyu hafife alınmış ya da fazla kolay olarak değerlendirdiyseniz amacımıza ulaşmışız demektir. Teşekkür ederiz. Eğitim ciddi bir iştir. Bu ciddiyeti kolay aktarabilmek ve ağırlıklarından kurtarmak bizim işimiz. Siz enerjinizi hedeflerinize odaklarken bu konuyu düşünmemenizi istiyoruz.

 • ‘’Türk işi’’ İnsan kaynakları yönetimi ve sorun çözme teknikleri eğitimi
 • Satışta ikna teknikleri
 • İş hayatında kusursuz zzgüven
 • İş koçluğu ve mentorluğu eğitimi
 • İş hayatında başarılı olmanın sırları
 • İş hayatında etkili iletişim teknikleri eğitimi
 • “En iyi lider” kişisel gelişim eğitimi
 • ‘’En iyi ekip’’ kişisel gelişim eğitimi
 • Çalışan performansı eğitimi
 • ‘’İş hayatında beden dilinin etkin kullanımı’’ kişisel gelişim eğitimi
 • Üretimde ve yönetimde kalite yönetimi

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB)

GENEL DESTEK PROGRAMI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu programın amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek üzere, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından uygulanacak Genel Destek Programı ile ilgili iş ve işlemlerin esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu program, küçük ve orta ölçekli işletmelere KOSGEB tarafından uygulanacak Genel Destek Programına ilişkin esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu program, 15.06.2010 tarih ve 27612 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu programda yer alan;

a) Başkanlık: KOSGEB İdaresi Başkanlığı’nı,

b) Geri Ödemesiz Destek: Program kapsamında küçük ve orta ölçekli işletmelere geri tahsil edilmemek üzere sağlanan desteği,

c) İşletme: 18.11.2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” kapsamında yer alan ve 18.9.2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOBİ),

ç) Gönüllü Uzman: Kamuda veya özel sektörde uzmanlık gerektiren en az bir alanda çalışmış, emekli olmuş ve işletmelere gönüllü olarak uzmanlık yapacak kişileri,1

d) KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi’ni,

e) KOSGEB Birimi: KOSGEB merkez ve taşra teşkilatında yer alan birimleri,

f) KOSGEB Veri Tabanı: İşletmelerin kayda alındığı veri tabanını,

g) Meslek Kuruluşu: İşletmelere ve girişimcilere yönelik faaliyet gösteren oda, borsa, birlik, konfederasyon, federasyon, vakıf, dernek ve kooperatifler ile küçük sanayi siteleri ve organize sanayi bölgeleri yönetimlerini, 2

ğ) Taahhütname: Programdan yararlanmak üzere başvuran işletmelerin KOSGEB’e verdikleri idari, mali ve hukuki taahhütlerini içeren belgeyi, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Destek Programına İlişkin Hususlar

Destek programından yararlanma koşulu

MADDE 5 – (1) Programdan yararlanmak isteyen işletmenin, KOSGEB Veri Tabanında yer alması koşulu aranır.

(2) Programdan yararlanmak isteyen işletme KOSGEB Birimine başvuru yapar. Başvurusu kabul edilen işletmeden taahhütname alınır. 3

(3) İşletmenin taahhütname vermesi halinde, taahhütnamenin KOSGEB Biriminde kayda alındığı tarih, programın başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

f) Eğitim desteği

(1) İşletmelerin Genel Yönetim, Pazarlama Yönetimi, Üretim Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Mali İşler ve Finansman Yönetimi, Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Yeni Teknik ve Teknolojiler, Yenilik, Mesleki ve Teknik Eğitim, CE İşareti, Ürün Belgelendirme ve Çevre konu başlıklarında alacakları eğitimlere destek verilir.

(2) Eğitim hizmeti alınabilecek kuruluşlar; üniversiteler, üniversitelerin işletmelere yönelik eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, kuruluş mevzuatlarının izin vermesi şartıyla kamu kurum/kuruluşları ve eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, meslek kuruluşları, 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında kurum açma iznine sahip kurum/kuruluşlar ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından herhangi bir konuda akredite edilen belgelendirme kuruluşlarıdır